Dây Nylon buộc hàng loại 1

Dây Nylon buộc hàng loại 2

Dây Nem

Dây nón